Wat is Permanent?

...We stellen momenteel het Community Land Trust-model (CLT) voor als een alternatief. CLT is een sociaal vastgoedontwikkelingsmodel waarin de grond collectief eigendom blijft van de gemeenschap. Het model heeft heeft al op veel verschillende plaatsen laten zien dat het in staat is om een grotere en meer diverse groep mensen te betrekken in de ontwikkeling van een stedelijke leefomgeving voor iedereen. Permanent streeft dan ook naar radicale solidariteit en samenwerking met andere groepen die zijn uitgesloten door speculatieve stadsontwikkelingsplannen. Het stelt een bouwprogramma voor dat artistieke werkruimtes aanvult met publieke en 'safe space' infrastructuur samen met betaalbare woningen voor mensen met beperkte middelen, op deze wijze proberen we nieuwe solidariteitsregimes op te bouwen die voorbij de eigen groep reiken. Op deze manier wil Permanent een bijdrage leveren aan een pro-actieve en duurzame manier om het stedelijke leven in Brussel te bevorderen.

De campagne

Permanent zal een publiekscampagne ontwikkelen rond een aantal cruciale sites in Brussel. We duiden deze sites aan als voorbeelden voor een potentieel antispeculatief, gemengd gebruik en sociaal rechtvaardige stadsontwikkeling. De campagne zal gebruik maken van artistieke praktijken om interventies in de openbare ruimte en de publieke opinie uit te voeren met als doel de huidige stadsontwikkelingsprocessen te onderbreken en in vraag te stellen. Op deze manier hopen we ruimte en tijd vrij te maken voor verbeelding experiment met bottom-up alternatieven. Paralel maar niet los van deze actielijn zullen we onze kennis over deze complexe sociale, stedelijke, architecturale, financiële en juridische constallaties ontwikkelen door het opzetten, hosten en activeren van een 'knowledge-pool' van specialisten op elk van deze gebieden. Met deze specialisten zullen we verschillende workshops organiseren over eigendoms-, juridische en financiële modellen om enkele tools te formuleren voor gemeenschappelijk gebruik.

Label

Als een project dat ontstaan is vanuit een kunstenaarscoöperatief op zoek naar werkruimtes in Brussel, zal Permanent een label ontwikkelen dat aangeeft in welke mate een specifieke bezetting van deze coöperatie de doelen van Permanent benaderd. Het kunstenaarscoöperatief wil een antwoord bieden op de nood aan kwalitatieve en betaalbare werkruimtes voor kunstenaars in Brussel. Hiervoor is de coöperatie afhankelijk van tijdelijke bezettingen van verschillende duur, in particulier en maatschappelijk vastgoed. De kunstenaars hebben vertrouwen in de positieve rol die ze kunnen spelen in de stad, maar zijn zich ook bewust van de mogelijke instrumentalisering in gentrificatie en stadsontwikkelingsprogramma's. Om dit duidelijk te maken zal Permanent een label ontwikkelen om aan te geven in welke mate een huidige bezetting gunstig is voor een antispeculatieve stadsontwikkeling, in hoeverre een programma voor gemengd gebruik in de bezetting wordt toegepast, en of de bezetting een meer rechtvaardige sociale omgeving aanmoedigt. Op deze manier dient Permanent als een kwaliteitslabel en als een kritisch instrument om de bevordering van radicalere stappen in de ontwikkeling van een permanente locatie in Brussel.

Als een werkstructuur

Permanent heeft een kernteam dat de continuïteit van het project waarborgt. Daarnaast is er een wisselende constellatie van werkgroepen, waarvan sommige voor specifieke acties en andere voor het ontwikkelen van meer lange termijn projecten of terugkerende taken. Er is een maandelijkse bijeenkomst op de laatste maandag van de maand, open voor iedereen die geïnteresseerd is. In deze vergaderingen geeft elke groep een update van de vooruitgang in de vorige maand en verschillende taken en actielijnen worden opgesteld voor de komende maand.